خرید و دانلود جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی می باشد.
کلمات کلیدی:دانلود جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی,جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی, جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه ,پژوهش,تحقیق,مقاله,پایان نامه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود

جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسیخصوصیات کلی پاسخهای ایمنی

عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروبهای بیماریزا است. با ایـن وجـود، حتـی عوامـل بیگانـه غیـر

بیماریزا میتوانند سبب برانگیختن پاسخهای ایمنی شوند. به علاوه، مکانیسمهایی که به طور طبیعـی افـراد را در برابـر

عفونت محافظت میکنند و عوامل خارجی را حذف مینمایند، خود قادر به ایجاد آسیب بافتی و بیماری در برخی شرایط

خاص میباشند. از این رو، تعریف دقیقتر ایمنی عبـارت اسـت از واکنشـی در برابـر عوامـل بیگانـه نظیـر میکـروبهـا و

ماکرومولکولهایی از قبیل پروتئینها و پلی ساکاریدها، بدون در نظر گرفتن نتیجه فیزیولوژیک یا پاتولوژیک آن واکنش.

از دهه 1960 تاکنون، دگرگونی عمیقی بر درك ما از سیستم ایمنی و عملکـرد آن بـه وجـود آمـده اسـت. پیشـرفت در

روشهــای کشــت سـلولی (شـامل تولیــد آنتـیبــادی منوکلونـال، ایمونوشــیمی، روشهــای تولیـد DNA نوترکیــب،

کریستالوگرافی با اشعه X و تولید حیواناتی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شـدهانـد (بـه خصـوص مـوشهـای دارای ژن

انتقالی و ناك اوت)، ایمونولوژی را از یک علم بسیار توصیفی به گونهای تغییر دادهاند که در آن پدیدههای مختلف ایمنی

از لحاظ ساختاری و بیوشیمیایی قابل توضیح هستند. در این فصل، پیرامون صفات کلی پاسخهای ایمنی صـحبت کـرده،

به معرفی مفاهیمی که بنای ایمونولی نوین را گذاشتهاند میپردازیم.

ایمنی ذاتی و اکتسابی

دفاع در برابر میکروبها در ابتدا بر عهده واکنشهای زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخهای ایمنی اکتسـابی

میگیرند. ایمنی ذاتی (که ایمنی طبیعی یا فطری نیز نامیده میشود) شامل مکانیسمهای دفاعی سـلولی و بیوشـیمیایی

است که حتی پیش از عفونت نیز وجود دارند و حضور آنها به منظور پاسخ سریع به عفونتها است. این مکانیسمهای تنها

به میکروبها پاسخ میدهند نه به عوامل غیربیماریزا. اینها الزاماً به عفونتهای مکرر یکسان بـه گونـهای مشـابه پاسـخ

میدهند، اجزای اصلی ایمنی عبارتند از:

1) سدهای فیزیکی و شیمیایی نظیر اپلی تلیوم و مواد ضدمیکروب حاصل از سوح اپیتلیال؛

2) سلولهای بیگانهخوار (نوتروفیلها، ماکروفاژها) و سلولهای NK (کشنده طبیعی)؛

3) پروتئینهای خون، شامل اجزای سیستم کمپلمان و سایر واسطههای التهابی؛

اجزای سلولی سیستم ایمنی اکتسابی

سلولهای اصلی سیستم ایمنی لنفوسیتها، سلولهای عرضهکننده آنتیژن و سلولهای عملیـاتی هسـتند. لنفوسـیتهـا

سلولهایی هستند که به طور اختصاصی آنتیژنهای بیگانـه را شناسـایی کـرده، بـه آنهـا پاسـخ مـیدهنـد و از ایـن رو

واسطههای ایمنی هومورال و سلولی به شمار میآیند. زیر جمعیتهای مختلفی از لنفوسیتها وجود دارنـد کـه از لحـاظ

چگونگی شناسایی آنتیژنها و از نظر عملکردشان با هم تفاوت دارند.

لنفوسیتهای B تنها سلولهایی هستند که قادر به تولید آنتیبادیها میباشند. آنها آنتیژنهای برون سـلولی (از جملـه

در سطح سلول) را شناسایی کرده و به سلولهای ترشحکننـده آنتـیبـادی تمـایز مـییابنـد و بـدین ترتیـب بـه عنـوان

واسطه های ایمنی هومورال عمل میکنند.

تستهای آزمونهای جامع علوم پایه

1- تعداد کدامیک از سلولهای زیر در گردش خون محیطی بیشتر است؟

الف) سلول IgG ب) T Cell

K Cell (د B Cell (ج

2- لنفوسیتهای T کمککننده Helper-T-Cells بـا کـدامیک از نشـانههـای (Markers) غشـای زیـر

شناخته میشوند

CD8 الف)

CD4 ب)


ج) C3 Re ceptor د) ایمونوگلبولین غشایی

3- کودکی علیه واکسن خوراکی فلج اطفال ایمن شده است. این نوع ایمنی چگونه توصیف میگردد؟

الف) ایمنی غیرفعال paccive ایجاد شده به صورت طبیعی

ب) ایمنی غیرفعال به صورت اکتسابی

ج) ایمنی ایجاد شده به صورت طبیعی

د) ایمنی فعال القا شده به صورت اکتسابی

4- پاسخ ایمنی به آنتیژنی که به صورت درون پوست intra-Dermal تزریق شده است توسط کدام بافـت

لنفاوی انجام میگیرد؟

الف) تیموس ب) طحال

ج) گره لنفاوی د) مغز استخوان

5- کدامیک از اعضای لنفاوی زیر مستقیماً در دفاع علیه عفونتهای لثه، دندانها، و حلق و حنجره شـرکت

دارند؟

الف) آدنوئید ب) پلاکتهای پییر

ج) لوزه کامی د) مونوسیت

6- کدامیک از سلولهای زیر یک لنفوسیت محسوب میشود؟

الف) سلول کوپفر ب) سلول NK

ج) سلولهای لانگرهانس د) مونوسیت

پاسخ تستهای بخش اول

1- ب

2- ب

3- د

4- ج

5- ب

6- ب


فهرست مطالبخصوصیات کلی پاسخهای ایمنی............................................................................................................................................ 11

ایمنی ذاتی و اکتسابی........................................................................................................................11

انواع پاسخهای ایمنی اکتسابی...............................................................................................................12

خصوصیات اصلی پاسخهای ایمنی اکتسابی ................................................................................................14

اجزای سلولی سیستم ایمنی اکتسابی.......................................................................................................17

نگاهی بر پاسخهای ایمنی در برابر میکروبها..............................................................................................18

پاسخ زودرس ایمنی ذاتی در برابر میکروبها ..............................................................................................19

پاسخ ایمنی اکتسابی .........................................................................................................................20

شناسایی آنتیژن توسط لنفوسیتها ........................................................................................................20

ایمنی وابسته به سلول: فعال شدن لنفوسیتهای T و حذف میکروبهای درون سلولی...............................................21

ایمنی هومورال: فعال شدن لنفوسیتهای B و حذف میکروبهای خارج سلولی .......................................................22

خاطره ایمونولوژیک...........................................................................................................................23

تستهای آزمونهای جامع علوم پایه .......................................................................................................25

پاسخ تستهای بخش اول....................................................................................................................28

مجموعه اصلی سازگاری بافتی (29.................................................................................................... (MHC

کشف مجموعه اصلی سازگاری بافتی و نقش آن در پاسخهای ایمنی....................................................................29

کشف مجموعه اصلی سازگاری بافتی در انسان ............................................................................................31

ویژگیهای کلی ژنهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی...................................................................................33

ساختمان مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی.....................................................................................34

مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس یک....................................................................................34

مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی کلاس دو..................................................................................... 36

اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی...............................................................................38

اساس مولکولی اتصال پپتید به مولکولهای مجموعه اصلی سازگاری بافتی.............................................................39

سازمانبندی ژنومی مجموعه اصلی سازگاری بافتی........................................................................................39

بروز مولکولهای ....................................................................................................................................41

آمادهسازی و عرضه آنتیژن به لنفوسیتTعرضه آنتیژنها به لنفوسیتهای T یاور.........................................................44

مجموعه تست ................................................................................................................................. 46

پاسخ تستهای بخش دوم................................................................................................................... 56

بلوغ. فعال شدن و تنظیم لنفوسیتها ..................................................................................................................................... 5

...


نوع فایل:Pdf

سایز: 7.31mb

تعداد صفحه:260

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت سازه های بادی:دانلود پاورپوینت سازه های بادی,سازه متکی به هوا,سازه پرشده با هوا,سازه غشائی کششی,پاورپوینت سازه بادی,دانلود پاورپوینت عمرانی,معرفی سازه بادی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت مفهوم معماری لویی کان:دانلود پاورپوینت مفهوم معماری لویی کان,مفهوم معماری لویی کان,آشنایی با لویی کان و آثارش,پاورپوینت معرفی لویی کان ,پاورپوینت مفهوم معماری لویی کان,آشنایی با لویی کان,پاورپوینت آشنایی با لویی کان,لویی کان

پاورپوینت تدوین استراتژیهای مدیریت دانش:دانلود رایگان پاورپوینت تدوین استراتژیهای مدیریت دانش,پاورپوینت تدوین استراتژیهای مدیریت دانش,تدوین استراتژیهای مدیریت دانش,تعریف دانش,مديريت استراتژيک دانش,برنامه ريزي استراتژيک مديريت دانش,ارتباط مفاهیم مدیریت استراتژیک دانش,مديريت دانش و مزيت استراتژيک,استراتژی های اصلی مدیریت دانش,استراتژي سيستم محور مديريت دانش,

پیشینه و مبانی نظری کارآفرینی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک:پیشینه ومبانی نظری کارآفرینی وارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک,مبانی نظری کارآفرینی وارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک,پیشینه نظری کارآفرینی وارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک,پیشینه ومبانی نظری,کارآفرینی وارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبا

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت:پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت,پرسشنامه, اثربخشی ,دوره های ضمن خدمت

مقاله درمورد اختلال خلقی:اختلال خلقی,اختلالات عصبی,اختلالات یه قطبی و دوقطبی,اختلالات روانی,خلق و خوی,خلق بالا یا مانیا,بیماری های هویتی و روانی,تاریخچه اختلالات روانی,افسردگی و دبرسی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت اراده خدا و اختیار انسان از دیدگاه روانشناسی:پاورپوینت اراده خدا و اختیار انسان از دیدگاه روانشناسی,پاورپوینت رابطه اختیار انسان با اراده خدا,پاورپوینت رابطه جبر و اختیار,دانلود پاورپوینت اراده خدا و اختیار انسان از دیدگاه روانشناسی,دانلود اراده خدا و اختیار انسان از دیدگاه روانشناسی,اراده خدا و اختیار انسان از دیدگاه روانشناسی,روانشناسی اسلامی,پاورپوینت روانشناسی اسلامی,تحقیق اراده

آزمایش سازه:آزمایش سازه,پاورپوینت آزمایش سازه,تحقیق آزمایش ,مقاله آزمایش سازه,سازه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت داروهای بخش ICU:پاورپوینت داروهای بخش ICU,داروهای بخش ICU,داروهای ICU,پاورپوینت داروهای ICU,ICU,آی سی یو,داروهای بخش آی سی یو,پاورپوینت داروهای آی سی یو,پاورپوینت داروها,دانلود پاورپوینت داروهای بخش ICU,تحقیق درمورد داروهای بخش ICU,دانلود مقاله داروهای ICU

پاورپوینت طرز فکر اعتیاد آور:پاورپوینت طرز فکر اعتیاد آور,دانلود پاورپوینت طرز فکر اعتیاد آور,دانلود طرز فکر اعتیاد آور,طرز فکر اعتیاد آور,تحقیق طرز فکر اعتیاد آور,دانلود تحقیق طرز فکر اعتیاد آور,پروژه طرز فکر اعتیاد آور,دانلود پروژه طرز فکر اعتیاد آور,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی